Дослідження умов збіжності методів ймовірнісного моделювання одного класу

Гуляницький Л.Ф.

Комп'ютерна математика. Оптимізація обчислень: Зб.наук.праць. К.: НАН України, Ін-т кібернетики ім.В.М.Глушкова; Редкол.: І.В.Сергієнко (відп.ред.) та ін. – К., 2001. – С. 95-102.