Обчислювальні експерименти

Дані для задач планування місії системи “БПЛА+Т”

Наведені приклади задач спеціального класу маршрутизації БПЛА з динамічними базами (Routing Problem, Unmanned Aerial Vehicle). Кожна задача визначається набором координат баз та цілей.

Задачі без префіксу “custom_” топологічно базуються на відповідних задачах з бібліотеки TSPLIB (але мають незначні відмінності, повʼязані з перетворенням координат для відображення на мапі).

JSON-файл з описом має наступний формат:
– кореневий обʼєкт містить 15 ключів, що відповідають назвам задач
– за кожним з цих ключів знаходиться обʼєкт, що описує всі координати (ключ points) та індекси (відлік з 0) координат, що відповідають базам (bases)
– points представлений у вигляді масиву з N точок, кожна з яких визначається парою довгота-широта (long-lat)

Приклад:

{
"burma14": {
"points": [
   [30.396124674418605, 50.76111074418605], // ціль
   [30.396124674418605, 50.68925011627907], // ціль
   [30.552832790697675, 50.607], // ціль
   [30.652398720930233, 50.642930313953485], // ціль
   [30.775341, 50.81046081395349], // база, оскільки індекс 4 є у масиві "bases"
...
  ],
"bases": [4, 6, 12] // індекси баз 
 },
...
}

Цей набір даних може використовуватися для різних варіантів задач маршрутизації з багатьма базами.


Data for mission planning tasks of the “UAV+T” system

Examples of problems of a special class of UAV routing with dynamic bases (Routing Problem, Unmanned Aerial Vehicle) are presented. Each problem is defined by a set of coordinates of bases and targets.

Problems without the “custom_” prefix are topologically based on (but do not exactly match) the corresponding problems from the TSPLIB library.

The JSON-file with the description has the following format:
– the root object contains 15 keys corresponding to the names of the prolem;
– each of these keys contains an object that describes all the coordinates (points key) and indices (counting
from 0) of the coordinates corresponding to the bases;
– points is represented as an array of N points, each of which is defined by a longitude-latitude pair.

{
"burma14": {
"points": [
   [30.396124674418605, 50.76111074418605], // ціль
   [30.396124674418605, 50.68925011627907], // ціль
   [30.552832790697675, 50.607], // ціль
   [30.652398720930233, 50.642930313953485], // ціль
   [30.775341, 50.81046081395349], // база, оскільки індекс 4 є у масиві "bases"
...
  ],
"bases": [4, 6, 12] // індекси баз 
 },
...
}

This dataset can be used for various variants of multi-base routing problems.